เกี่ยวกับผู้เขีียน

ผมไม่ได้จบทางด้านสถิติโดยตรง แต่มีความสนใจและมีพื้นฐานในเรื่องของ วิชาสถิติ  โดยได้ใช้สถิติเข้ามาเพื่อทดสอบ   สมมุิติฐาน หรือ การสร้างโมเดล ในงานวิจัยที่ผมเกี่ยวข้อง และสายงานทางด้านการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (Analytical Epidemiology) ที่ผมจบมาในด้านนี้รวมถึงด้านการเรียน การสอนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นฐานการเรียนทางด้านสถิติ

ผมได้ลงทะเบียน เรียนที่ Department of Statistics, Washington State University , WA USA ซึ่งมีกระบวนวิชาดังนี้

ระดับ Undergraduate :

Biometry

ระดับ Graduate :

Analysis of Variance of Designed Experiments

Applied Linear Model

Statistical Analysis in Epidemiology and related

และได้เรียนที่ College of Veterinary Medicine:

Graduate level:

Analytical in Epidemiology

แหล่งข้อมูล

Text books ที่เกี่ยวข้องกับวิชาสถิติ จำนวน 30 เล่ม

ประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมทางสถิติ

โปรแกรม Statistical Analysis Systems (SAS) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓

และอยู่ในช่วงกำลังเรียนรู้ โปรแกรม R

Advertisements

%d bloggers like this: